Αρχική / ---SLIDER / Άκουσον-άκουσον. Ο κόσμος πεινάει και χάνει τα σπίτια τους και η Alpha Bank: Κέρδη 153,5 εκατ. ευρώ στo εννεάμηνο

Άκουσον-άκουσον. Ο κόσμος πεινάει και χάνει τα σπίτια τους και η Alpha Bank: Κέρδη 153,5 εκατ. ευρώ στo εννεάμηνο

Στα 153,5 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες της Alpha Bank στο εννεάμηνο Ιανουαρίου- Σεπτεμβρίου, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε.

Αν ληφθούν υπόψη οι ζημιές από διακοπείσες δραστηριότητες, τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώνονται σε 85,1 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, από τον ισολογισμό της τράπεζας προκύπτουν οι εξής βασικές εξελίξεις:

– Ισχυρή κεφαλαιακή βάση με ∆είκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) 17,8%. Τα Ενσώματα Ίδια Κεφάλαια διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 9 δισ., τα υψηλότερα μεταξύ των ελληνικών τραπεζών.

– Τα Κύρια Αποτελέσματα προ Προβλέψεων ανήλθαν σε Ευρώ 931,8 εκατ. το εννεάμηνο 2017, αυξημένα κατά 4,8% σε ετήσια βάση.

– Τα Λειτουργικά Έξοδα μειώθηκαν κατά 2,5% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν το εννεάμηνο 2017 σε Ευρώ 848,6 εκατ. Ο ∆είκτης Εξόδων/Εσόδων διαμορφώθηκε σε 46,6% έναντι 48,1% το εννεάμηνο του 2016.

– Τα υπόλοιπα καταθέσεων για τον Όμιλο αυξήθηκαν κατά Ευρώ 0,8 δισ. και ανήλθαν στο τέλος Σεπτεμβρίου 2017 σε Ευρώ 33,9 δισ., έναντι Ευρώ 33,1 δισ. στο τέλος Ιουνίου 2017.

– Η χρηματοδότηση από τις Κεντρικές Τράπεζες μειώθηκε περαιτέρω κατά Ευρώ 3,4 δισ. το γ΄ τρίμηνο 2017 και συνολικά Ευρώ 6,8 δισ. το εννεάμηνο του 2017. Τον Νοέμβριο 2017, η χρηματοδότηση της Τραπέζης μέσω του Εκτάκτου Μηχανισμού Ρευστότητας της Τραπέζης της Ελλάδος (ELA), διαμορφώθηκε σε Ευρώ 7,3 δισ., μειωμένη κατά Ευρώ 5,9 δισ. από τις αρχές του έτους.

– Μείωση των ∆ανείων σε Καθυστέρηση στην Ελλάδα κατά Ευρώ 0,3 δισ. σε τριμηνιαία βάση. Αντιστοίχως, μείωση των Μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων κατά Ευρώ 0,2 δισ. το γ΄ τρίμηνο 2017.

– Οι προβλέψεις για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου ανήλθαν σε Ευρώ 761,7 εκατ. το εννεάμηνο 2017, μειωμένες κατά 11,9% σε ετήσια βάση, και αντιστοιχούν σε 171 μονάδες βάσεως.

– Το εννεάμηνο 2017, τα Κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε Ευρώ 153,5 εκατ., Συμπεριλαμβανομένης της επιπτώσεως των ζημιών από διακοπείσες δραστηριότητες, τα Κέρδη μετά από φόρους διαμορφώνονται σε Ευρώ 85,1 εκατ.

Δήλωση του ∆ιευθύνοντος Συμβούλου Δ. Μαντζούνη
«Η Alpha Bank επέτυχε κερδοφόρο αποτέλεσμα για πέμπτο συνεχές τρίμηνο, σύμφωνα με τους τεθέντες στόχους και τον στρατηγικό μας σχεδιασμό, διατηρώντας υψηλή λειτουργική κερδοφορία, παρά την απομόχλευση του ισολογισμού, και συνεχίζοντας τη συνετή διαχείριση του κόστους. Επιπλέον, κατ’ εφαρμογήν του σχεδίου μας, τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα μειώθηκαν περαιτέρω, ενώ ο ρυθμός μειώσεώς τους αναμένεται να επιταχυνθεί κατά τα επόμενα τρίμηνα, καθώς αποδίδουν οι διαρθρωτικές λύσεις που εφαρμόζουμε για την περαιτέρω εξυγίανση του ισολογισμού. Η χρηματοδοτική βάση της Τραπέζης βελτιώθηκε σημαντικά κατά το τρίτο τρίμηνο του 2017, καθώς συνεχίσθηκε η αύξηση των υπολοίπων καταθέσεων και η μείωση της χρηματοδοτήσεως από τον Έκτακτο Μηχανισμό Ρευστότητας της Τραπέζης της Ελλάδος. Η ισχυρή κεφαλαιακή μας θέση, με ∆είκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 στο 17,8%, τον υψηλότερο μεταξύ των ελληνικών τραπεζών, συμβάλλει στην επιτυχή εφαρμογή του επιχειρησιακού μας σχεδίου

Δείτε ακόμα

Check Also

Έφυγε από την ζωή ο παγκοσμίου φήμης συνθέτης Βαγγέλης Παπαθανασίου

Ο παγκοσμίου φήμης συνθέτης Βαγγέλης Παπαθανασίου απεβίωσε σε ηλικία 79 ετών και την είδηση επιβεβαίωσε, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *