Αρχική / ---SLIDER / Σε 24 δόσεις μπορούν να ρυθμιστούν οι οφειλές από τα αδήλωτα εισοδήματα

Σε 24 δόσεις μπορούν να ρυθμιστούν οι οφειλές από τα αδήλωτα εισοδήματα

Όσοι φορολογούμενοι ενταχθούν στις διατάξεις για την οικειοθελή αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών μπορούν —εκτός από την εφάπαξ εξόφληση των οφειλών που τυχόν θα προκύψουν— να ρυθμίζουν τις εν λόγω οφειλές σε μέχρι εικοσιτέσσερις (24) δόσεις.
Το taxheaven μέσα από 4 ερωτήσεις -απαντήσεις “φωτίζει” όλες τις πτυχές του θέματος.

Ερώτηση: Ποια είναι η προθεσμία για την καταβολή των οφειλών που προκύπτουν βάσει του ν. 4446/2016;
Η καταβολή της οφειλής γίνεται εφάπαξ, εντός τριάντα (30) ημερών από τον προσδιορισμό του φόρου. Συνεπώς ο φορολογούμενος, προκειμένου να μην εκπέσει των ευνοϊκών ρυθμίσεων των διατάξεων για την οικειοθελή αποκάλυψη φορολογητέας ύλης, πρέπει να εξοφλήσει τις οφειλές που προκύπτουν δυνάμει δηλώσεων που υποβάλλονται κατά τις διατάξεις αυτές, εντός της προθεσμίας καταβολής τους, ήτοι εντός τριάντα (30) ημερών από τον προσδιορισμό τους.

Ερώτηση: Μπορούν να υπαχθούν σε ρύθμιση οι φόροι, κ.λπ. που θα προκύψουν;
Σε περίπτωση οικονομικής του αδυναμίας να τις εξοφλήσει εμπρόθεσμα, εν όλω ή εν μέρει, ο φορολογούμενος δύναται να υπαγάγει αυτές ή το τυχόν υπόλοιπό τους, και πάντως εντός της ως άνω προθεσμίας, σε πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών κατά τις διατάξεις του άρθρου 43 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013), όπως ισχύει. Επισημαίνεται ότι, προκειμένου ο φορολογούμενος να μην εκπέσει των ευνοϊκών ρυθμίσεων, η αίτηση για υπαγωγή στη ρύθμιση πρέπει να υποβληθεί το αργότερο μέχρι την ημερομηνία που η οφειλή είναι καταβλητέα κατά τα ως άνω, σύμφωνα και με τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου. 43 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) και την κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείσα απόφαση του Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ 1277/2013. Υπενθυμίζουμε τις εγκυκλίους ΠΟΛ 1189/2014 και ΠΟΛ 1226/2015 αναφορικά με τη ρύθμιση για την πέραν των νομίμων προθεσμιών τμηματική καταβολή του άρθρου 43 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013), η οποία μέχρι την μηχανογραφική υποστήριξή της στο Taxis Net, υλοποιείται στις Δ.Ο.Υ / Ελεγκτικά Κέντρα / Ε.Μ.ΕΙΣ. κατά περίπτωση.

Ερώτηση: Σε πόσες δόσεις μπορούν να ρυθμιστούν οι φόροι, κ.λπ. που θα προκύψουν;
Σύμφωνα με το άρθρο 43 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) για οφειλές που βεβαιώνονται και καταβάλλονται εφάπαξ παρέχεται η δυνατότητα καταβολής σε μηνιαίες δόσεις μέχρι τις εικοσιτέσσερις (24). Συνεπώς, τις οφειλές αυτές οι φορολογούμενοι μπορούν να τις ρυθμίσουν σε έως και 24 δόσεις, επειδή εμπίπτουν στην περίπτωση των οφειλών που καταβάλλονται εφάπαξ (σ.σ. δείτε την απάντηση της πρώτης ερώτησης). Να θυμίσουμε εδώ ότι, το συνολικό ποσό κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των δέκα πέντε (15) ευρώ (βασική οφειλή)1.

Ερώτηση: Σε ποια Δ.Ο.Υ. υποβάλλεται η αίτηση για τη ρύθμιση;
Η αίτηση για υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται στον αρμόδιο προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ ή της Υπηρεσίας, που είναι αρμόδια για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής. Ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. είναι επίσης ο αρμόδιος για την έγκριση της ρύθμισης, την εξέταση των δικαιολογητικών, την παρακολούθηση, την τήρηση των όρων, τη διαπίστωση της απώλειας και κάθε άλλη αναγκαία διαδικασία.

Ερώτηση: Τι γίνεται σε περίπτωση που δεν καταβληθούν οι φόροι ή κάποια δόση εφόσον το ποσό υπαχθεί στις ρυθμίσεις ως άνω;
Σε περίπτωση μη καταβολής κατά τα ανωτέρω ή απώλειας της ρύθμισης, ο φορολογούμενος εκπίπτει των ευνοϊκών ρυθμίσεων του παρόντος κεφαλαίου και διενεργείται, κατά περίπτωση, νέος άμεσος, διοικητικός ή διορθωτικός προσδιορισμός, δυνάμει του οποίου επιβάλλονται σε βάρος του η διαφορά πρόσθετου φόρου, καθώς και τα πρόστιμα εκπρόθεσμης δήλωσης, που δεν κατέβαλε λόγω υπαγωγής του στις διατάξεις του ν. 4446/2016. Ως προς την επιβολή των προστίμων των άρθρων 58, 58Α και 59 του ν. 4174/2013 ή του άρθρου 7 του ν. 4337/2015 ή του άρθρου 6 του ν. 2523/1997, ή άλλων διοικητικών ή ποινικών κυρώσεων, η δήλωση θεωρείται ως μηδέποτε υποβληθείσα, εφαρμοζομένων, κατά τα λοιπά, των διατάξεων του ν. 4174/2013. Το δικαίωμα του Δημοσίου να εκδώσει τις πράξεις της παραγράφου αυτής δεν παραγράφεται πριν την πάροδο τριών ετών από την ημερομηνία απώ

Δείτε ακόμα

Check Also

Η νέα λίστα που ισχύει από σήμερα για το «καλάθι του νοικοκυριού» ανά σούπερ μάρκετ

Νέες λίστες ανακοίνωσαν τα σούπερ μάρκετ σήμερα, Τετάρτη 23 Νοεμβρίου, στο Υπουργείο Ανάπτυξης όσον αφορά …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *