Αρχική / ---SLIDER / (Κι όμως δεν την φτάνουν…) Alpha Bank: Κέρδη 89,5 εκατ. ευρώ το 2017

(Κι όμως δεν την φτάνουν…) Alpha Bank: Κέρδη 89,5 εκατ. ευρώ το 2017

Η Alpha Bank ανακοίνωσε κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 89,5 εκατ. ευρώ για το 2017 έναντι 19,5 εκατ. ευρώ που είχε καταγράψει το 2016. Αν ληφθούν υπόψη οι ζημιές από διακοπείσες δραστηριότητες, τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώνονται σε 21,1 εκατ. ευρώ έναντι 42,1 εκατ. ευρώ το 2016.

Τα βασικότερα στοιχεία από τα αποτελέσματα της Alpha είναι τα εξής:
– Το Καθαρό Έσοδο Τόκων αυξήθηκε κατά 1% σε ετήσια βάση και ανήλθε σε 1.942,6 εκατ. ευρώ, καθώς το όφελος από τη μείωση του κόστους χρηματοδοτήσεως από τις Κεντρικές Τράπεζες αντιστάθμισε τη χαμηλότερη συνεισφορά των δανείων.

– Τα Καθαρά Έσοδα από Προμήθειες σημείωσαν αύξηση 1,8% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε 323,5 εκατ., από αμοιβές και προμήθειες χορηγήσεων, κυρίως λόγω της συμμετοχής της Τραπέζης σε χρηματοδότηση έργων (project financing) καθώς και από την ενίσχυση της συνεισφοράς εργασιών διαχειρίσεως χαρτοφυλακίου και εργασιών συναλλάγματος.

– Τα επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά Έξοδα διαμορφώθηκαν σε 1.104 εκατ. το 2017, μειωμένα κατά 0,4% σε ετήσια βάση. Ο Δείκτης Εξόδων/Εσόδων μειώθηκε σε 47,6% το 2017 έναντι 48,2% το 2016.

– Το Κύριο Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο σε ετήσια βάση και ανήλθε σε 1.214.8 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 2%.

– Το δ΄ τρίμηνο 2017, τo Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων διαμορφώθηκε σε 157 εκατ. συμπεριλαμβανομένων των εκτάκτων εξόδων 151,2 εκατ. ευρώ που αφορούν κυρίως στον σχηματισμό προβλέψεως 93 εκατ. για Πρόγραμμα Οικειοθελούς Αποχωρήσεως Προσωπικού και 76 εκατ. για ζημίες απομειώσεως παγίων.

– Οι Προβλέψεις για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου διαμορφώθηκαν σε 1.005,4 εκατ. το 2017 έναντι 1.168 εκατ. το προηγούμενο έτος και αντιστοιχούν σε 172 μονάδες βάσεως, ως ποσοστό του μέσου όρου χορηγήσεων, έναντι 191 μονάδων βάσεως το 2016.

– Κέρδη μετά από φόρους 21,1 εκατ. το 2017, συμπεριλαμβανομένων ζημιών μετά από φόρους από διακοπείσες δραστηριότητες ύψους 68,5 εκατ. ευρώ, που επιβάρυναν το αποτέλεσμα του β΄ τριμήνου, κυρίως ως αποτέλεσμα της ανακυκλώσεως στα αποτελέσματα του αποθεματικού συναλλαγματικών διαφορών, μετά την ολοκλήρωση της πωλήσεως της θυγατρικής μας στη Σερβία.

Σε ότι αφορά τα βασικά χαρακτηριστικά του ισολογισμού:
– Απομόχλευση Ενεργητικού κατά 4,1 δισ. σε ετήσια βάση και διαμόρφωσή του σε 60,8 δισ., κυρίως λόγω μειώσεως των υπολοίπων δανείων καθώς και της μειώσεως του επενδυτικού χαρτοφυλακίου.

– Τα υπόλοιπα καταθέσεων του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 1,9 δισ. ευρώ το 2017 και ανήλθαν σε 34,9 δισ. στο τέλος Δεκεμβρίου 2017. Στην Ελλάδα, τα υπόλοιπα των καταθέσεων διαμορφώθηκαν σε 29,3 δισ., αυξημένα κατά 0,9 δισ. ευρώ σε τριμηνιαία βάση, κυρίως από καταθέσεις ιδιωτών, στις οποίες επετεύχθη αύξηση του μεριδίου αγοράς. Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, τα υπόλοιπα των καταθέσεων συνέχισαν τον σταθερό ρυθμό ανακάμψεως, αυξημένα κατά Ευρώ 0,2 δισ. σε τριμηνιαία βάση. Ο Δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις για τον Όμιλο βελτιώθηκε περαιτέρω σε 124% στο τέλος Δεκεμβρίου 2017.

– Η χρηματοδότηση από τις Κεντρικές Τράπεζες μειώθηκε κατά 1,4 δισ. το δ΄ τρίμηνο 2017 και ανήλθε σε Ευρώ 10,2 δισ., κυρίως ως αποτέλεσμα των εισροών καταθέσεων και της περαιτέρω μειώσεως του επενδυτικού χαρτοφυλακίου κατά 0,9 δισ. Στο τέλος Δεκεμβρίου 2017, η χρηματοδότηση από τον Έκτακτο Μηχανισμό Ρευστότητας της Τραπέζης της Ελλάδος (ELA) διαμορφώθηκε σε 7 δισ. ευρώ, μειωμένη κατά 1,4 δισ., ενώ η χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα παρέμεινε σταθερή, σε 3,2 δισ. Τον Μάρτιο 2018, η χρηματοδότηση της Τραπέζης μέσω του ELA, μειώθηκε περαιτέρω σε 5 δισ.

– Το δ΄ τρίμηνο 2017, τα Δάνεια σε Καθυστέρηση στην Ελλάδα μειώθηκαν περαιτέρω κατά 1,9 δισ., ως αποτέλεσμα επιτυχημένων αναδιαρθρώσεων, ενεργειών, όπως εκκαθαρίσεις και εκποιήσεις επιλεγμένων μη εξυπηρετούμενων χαρτοφυλακίων καθώς και διαγραφών. Στο τέλος Δεκεμβρίου 2017, ο Δείκτης Καθυστερήσεων διαμορφώθηκε σε 34,9% για τον Όμιλο, με τον αντίστοιχο Δείκτη Καλύψεως να ανέρχεται σε 67%. Αντιστοίχως, τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά 1,8 δισ., μετά από διαγραφές, κατά το δ΄ τρίμηνο 2017. Ο Δείκτης Μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων για τον Όμιλο διαμορφώθηκε σε 51,7%, ενώ ο αντίστοιχος Δείκτης Καλύψεως ανήλθε σε 45%.

– Οι συσσωρευμένες προβλέψεις ανήλθαν σε 13,3 δισ. και αντιστοιχούν στο 23,5% του δανειακού χαρτοφυλακίου. Με την εφαρμογή του ΔΠΧΠ 9, οι συσσωρευμένες προβλέψεις διαμορφώνονται σε 14,4 δισ. στο τέλος Δεκεμβρίου 2017.

Δείτε ακόμα

Check Also

Παρέμβαση «βόμβα» Τσίπρα! «Να προσφύγει στη βάση ο Κασσελάκης»

Λίγο πριν την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ και την ώρα που το …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *